Breaking News
Home > ВЕГЕТАРИАНСТВОТО > GO GREEN > ВЕГЕ МИС/тър ФОТОИГРА – ОБЩИ УСЛОВИЯ

ВЕГЕ МИС/тър ФОТОИГРА – ОБЩИ УСЛОВИЯ

ФОТОИГРА„ВЕГЕ МИС/ТЪР VEGETOP БЕЗ PHOTOSHOP
ОФИЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

mis-tar-vege_korica

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта „ВЕГЕ МИС/ТЪР VEGETOP БЕЗ PHOTOSHOP”, наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от Сдружение “Българско вегетарианско общество” (БВО), наричано по-нататък „Организатор”.

1.2. Играта е обвързана със събитието ЛЕТЕН ВЕГАН ФЕСТИВАЛ – Варна 2016, което се провежда от 23-ти до 26-ти юни 2016 г. във Варна, хотел „Черно море“.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени „Официални правила”.

2.2. Официалните правила се публикуват на vegebg.org и ще бъдат достъпни за целия период на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на vegebg.org

2.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта „ВЕГЕ МИС/ТЪР VEGETOP БЕЗ PHOTOSHOP” се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Физическата част от печалбата се получава на територията на гр. Варна или с доставка по куриер.


ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват за наградите всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България и притежаващи активна регистрация в www.facebook.com/bulgarian.vegetarian.society, както и лица под 18 години и над 13 години при съгласие на родител, живеещи на територията на Република България и притежаващи активна регистрация в www.facebook.com/bulgarian.vegetarian.society.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта е с обща продължителност 42 дни.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ и СРОКОВЕ

6.1. Наградите са:

  • От ЖУРИ на БВО: Ти ставаш лицето на вегетарианството в България ;) Ще снимаме календар, ще снимаме кампании, ще правим видео, ще се усмихваш, ще даваш интервюта (поне едно – за списание „Зелени Акценти“ ;)), ще говориш възможно най-малко :D, защото знаем, че красотата не върви задължително с дар слово :D (но от друга страна – ти си ВЕГЕ (!), а това автоматично вдига нивото на ЕМОЦИОНАЛНATA ИНТЕЛИГЕНТНОСТ :P)… Разбира се, всичко е на доброволни начала, както всяка една дейност в Сдружение Българско Вегетарианско Общество.

Предметна награда ще има! И тя е СПЕЦИАЛЕН АКРЕДИТАЦИОНЕН ПАКЕТ за ЛЕТНИЯ ВЕГАН ФЕСТИВАЛ (или от него, ако нямаш възможност да дойдеш, макар да е силно пожелателно присъствието за награждаването ;)) – брандирана еко-веган торбичка, с различни и много подаръци.

И още! Специални награди от спонсори!

 

  • От ЖУРИ на БВО:От ПУБЛИКА (всички вие, които гласувате!): Ти печелиш душата на общността! Най-харесваното веге евър! Добре де, за тази и следващата година ;) Ще има и за теб СПЕЦИАЛЕН ПАКЕТ с много веган изненади. Ще има подаръци от спонсори. При всички положения ще е интересно и развеселяващо.

6.2. ИГРАТА започва на 11-ти май 2016 г. и продължава до 22-ри юни 2016. Приемането на снимки приключва окончателно на 11ти юни в 11:00. ГЛАСУВАНЕТО на ПУБЛИКАТА ще продължи до 22-ри юни.

6.3. Изборът на ЖУРИТО за двамата МИС и МИСТЪР ВЕГЕ TOP ще бъде обявен по време на ЛЕТЕН ВЕГАН ФЕСТИВАЛ – Варна 2016, на 23ти юни във фестивалната програма. Ще се проведе и официално награждаване :)

6.4. Изборът на ПУБЛИКАТА за двамата МИС и МИСТЪР ВЕГЕ TOP ще бъде обявен по време на ЛЕТЕН ВЕГАН ФЕСТИВАЛ – Варна 2016, на 23ти юни във фестивалната програма. Ще се проведе и официално награждаване :)

6.5. Печелившите не получават парично възнаграждение за избраните позиции или за бъдещи дейности, произтичащи от дадената печеливша позиция.

6.5. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. Всеки потребител, който желае да участва в Играта „ВЕГЕ МИС/ТЪР VEGETOP БЕЗ PHOTOSHOP, може да играе на интернет адрес www.facebook.com/bulgarian.vegetarian.society и има шанс да спечели описаната в Част 6 от правилата награда. Участието в Играта не е обвързано с покупка на услуга или стока от Българско вегетарианско общество.

7.2. Желаещите да участват в Играта на БВО трябва:

  • Да имат валидна регистрация във Фейсбук;
  • Харесат страницата на БВО във фейсбук:

www.facebook.com/bulgarian.vegetarian.society

  • Изпратят една (1) своя снимка за участие в приложението на Играта във фейсбук.
  • Отговорят на въпроса от колко време са вегетарианци или вегани, в приложението на Играта във фейсбук.
  • Задължително условие е да се самоопределят като вегетарианци или вегани и да водят този начин на живот по свое желание и във вътрешна хармония с принципите на вегетарианство и веганство, доколкото е възможно.

7.3. Фотографиите е добре да са актуални поне от последната година или по-скоро. Двете категории участват заедно в приложението, и ще бъдат отделени при гласуването на публиката на финала.

7.4. Ако печелившият няма навършени 18 години, участието и печалбата се осъществява в присъствието на родител или с писмено разрешение от родител.

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА НА МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ, ПРИСЪЖДАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА НАГРАДИТЕ

За валиднo се счита всякo участие, което отговаря на описания по-горе ред.

8.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Играта.

8.2. Всеки участник има право да:

  • Участва с една своя индивидуална снимка, самостоятелно..

8.3. Финалистите ще бъдат уведомени по електронен път веднага след официалното решение на журито и след затваряне на формата за участие.

8.4. Ако не се свържем с печелившия по негова вина или по друга причина не може да изпълни условията на НАГРАДАТА, автоматично наградата преминава към втория по брой гласове от публиката и/или журито.

8.5. Наградата на ПУБЛИКАТА и на ЖУРИТО може да съвпадне. Няма задължително условие да бъде избран различен кандидат.

ЧАСТ 9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Всички участия след определения краен срок на Играта се считат за невалидни.

9.2. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Организаторът на играта не носи отговорност пред трети лица, ако с действията си участниците накърняват техни права и законни интереси.

9.3. Организаторът на Играта не носи отговорност, ако некоректен участник е участвал с чужда снимка. Ако се установи некоректен участник – ще бъде дисквалифициран, а при спечелена награда тя ще бъде анулирана.

ЧАСТ 10. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1 Промоцията е отворена за участие на всички физически лица на територията на България. Ако наградата бъде спечелена от непълнолетен участник, за получаването й е необходимо съгласие и на негов родител/попечител. В случай че печеливш участник е малолетно лице, получаването на наградата може да стане само от/в присъствието на/с разрешение на негов родител/настойник.

10.2. Наградите могат да бъдат преотстъпвани по желание с изричното писмено съгласие на спечелилия участник.

10.3. Не се допуска размяна на награди за пари и други изгоди.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимката, с която участват в играта, както и предоставени от тях други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в рекламни аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. Участниците се съгласяват снимките, които бъдат направени по време на спечелената фотосесия да бъдат използвани по усмотрение на Организатора с комерсиална или некомерсиална цел, за аудио, видео, онлайн и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставения от тях телефон за контакт във връзка с Играта в период от 6 месеца след края й.

ЧАСТ 14. СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ

14.1 Участвайки в тази Игра, участниците приемат да спазват настоящите Официални Правила и предвидените в тях условия и срокове, както и правилата на Фейсбук като платформа, в която се осъществява промоцията.

ЧАСТ 15. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

15.1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и населено място биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора.

15.2. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на участниците в Играта на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им.

ЧАСТ 16. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.

16.2. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

16.3. Организаторът не гарантира, че участието в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

 

Check Also

Веган майонеза в два варианта

Автори: Тихомир ТРАЙКОВ, Ася ИЛИЕВА Заглавна фотография: Ася ИЛИЕВА Днес споделяме с вас две рецепети …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.